handmade dog corgi by natalie sokolova
3″
USD 165.00
handmade dog welsh corgi by liudmyla bogdanowicz
USD 110.00
handmade dog corgi henry by julia ro
USD 180.00
cute handmade dog corgi by inna ze
2″
USD 57.32
cute handmade dog corgi puppy by meixue ke
USD 350.00
handmade dog royal korgi by mariam khantsyan
USD 72.00
artist toy dog corgi smile by veronika zhernovnikova
1.4″
USD 82.00
stuffed animal dog jack by julya burdakova
19½″
USD 750.00
handmade dog chocco by julya burdakova
19½″
USD 1,200.00