More to explore: deddy kiwi, kiwi bird, kiwi plush toys.